Kwaliteitseisen taxi

Taxi’s en taxichauffeurs moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zorgen voor eerlijke behandeling van de klanten. En voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het taxivervoer. De Rijksoverheid werkt aan vereenvoudiging van de taxiregels.

Vereenvoudiging regels voor taxichauffeurs

Sinds januari 2016 zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. De eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning is vervallen. En het wordt gemakkelijker voor digitale alternatieven. Alle veranderingen vindt u bij Wat betekent de nieuwe taxiregelgeving voor mij als taxichauffeur?

Maximumtarieven taxirit

Een taxibedrijf bepaalt zelf zijn prijzen. Wel stelt de overheid elk jaar de  maximumtarieven voor een taxirit vast. Deze tarieven voorkomen dat klanten teveel moeten betalen. U kunt er als klant ook voor kiezen om geen taxameter te gebruiken, maar vooraf een prijs af te spreken. Dit gebeurt vaak bij het digitaal bestellen van een taxi.

Controle of taxi’s aan regels voldoen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxi’s aan de regels voldoen. De controleurs gaan langs bij taxibedrijven of houden wegcontroles. Daarbij werken ze vaak samen met onder meer de politie en de Belastingdienst. Houdt een taxibedrijf zich niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing of een boete.

Nieuwe taxiregels Vlaanderen bijna klaar voor invoering

De Vlaamse minister van Mobiliteit hoopt dat de nieuwe regels voor de taximarkt begin 2020 van kracht kunnen worden. De uitgewerkte plannen hiervoor zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering. Minister Ben Weyts denkt dat de hervorming leidt tot een groter, goedkoper en duurzamer aanbod van taxi’s in Vlaanderen. De branche denkt dat de plannen de situatie op de taximarkt juist slechter zal maken.

Na de goedkeuring van het taxidecreet door het Vlaams Parlement heeft Weyts de plannen concreet uitgewerkt. De Vlaamse regering heeft dat zogenaamde uitvoeringsbesluit nu goedgekeurd. Nu hoopt Weyts dat zijn plannen begin volgend jaar van kracht zullen worden. Kort gezegd wil hij bereiken dat er in de toekomst meer en duurzamere taxi’s rondrijden die beter betaalbaar zijn.

In het nieuwe stelsel wordt onder meer afscheid genomen van het volumebeleid. Nu is er nog een maximum van één taxi per duizend inwoners van een gemeente maar straks is die beperking er niet meer. Ook mogen taxi’s met een vergunning dan overal klanten oppikken, in plaats van nu alleen de gemeente waar de vergunning is toegekend. Dat moet er voor zorgen dat taxi’s minder vaak leeg terugrijden.

Ook op andere punten wordt de taxiwet aangepast. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar volledig uitstootvrij taxivervoer in 2030. De vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot wat echt telt voor de passagier. Taxi’s in Vlaanderen hoeven straks bijvoorbeeld geen taxameter te hebben, zo lang passagiers maar kunnen zien wat de tarieven zijn en ze een duidelijke afrekening krijgen. Maar er is ook een nieuwe eis: chauffeurs moeten Nederlands kunnen spreken met hun klanten.

Brancheorganisatie GTL vindt dat de uitgewerkte versie van de plannen wel wat minder onduidelijkheden bevat, maar is er al met al niet blij mee. De organisatie noemt het “is het duidelijk dat de minister naïef blijft denken dat door zijn hervorming en de volledige vrijheid die ze inhoudt de taxi’s nooit meer leeg zullen rondrijden en goedkoper zullen worden. Het tegendeel is echter waar.”